DE MERODE

Merode School is een vrije Basisschool voor Buitengewoon- en lager onderwijs voor  (210) kinderen met attest Basisaanbod en type 9.

Terug graag naar school gaan, met plezier leren en vertrouwen hebben in het eigen kunnen is het belangrijkste doel van de Merode School. Duidelijke afspraken en regels, structuur en regelmaat zorgen ervoor dat onze school een veilige plek kan bieden aan elk kind.

De speelplaats is voor de meeste kinderen een fijne plek  om te vertoeven met uitdaging in sport en spel, een rustplekje voor wie hier nood aan heeft, een speelruimte en een speelhuis waar tijdens de middag allerlei speelgoed ontleend kan worden. In de Merode school heerst een positief klimaat met respect voor de eigenheid van elk kind; er wordt gezocht naar een individueel gepaste aanpak en begeleiding. Dit gebeurt hoofdzakelijk in pedagogische eenheden (klasgroepen), soms in kleinere niveaugroepjes en soms in een 1-1 relatie.

Naast de klastitularis worden leerlingen ook ondersteund door blio’s. Leerlingen die het nodig hebben kunnen ook rekenen op deskundige hulp van logopedisten, psychomotorische therapeuten en begeleiders sociaal-emotionele opvoeding. Deze extra hulp wordt zowel in de eigen klasgroep als  individueel of in groepsverband aangeboden. Zij ondersteunen mee de zoektocht naar de meest passende hulp voor elk kind. Aan de hand van het individueel handelingsplan houdt de Merode alle vorderingen bij en leggen ze een persoonlijk leertraject vast. Regelmatige klassenraden zorgen ervoor dat dit traject steeds actueel en haalbaar blijft. Tijdens deze klassenraden komen alle betrokken leerkrachten, directie, pedagoog en CLB samen.

Op de school krijgen ook ouders een plaats. Vandaar hechten ze veel belang aan de betrokkenheid van de ouders bij het cognitieve en sociaal-emotionele leerproces van hun kind. De regelmatige oudercontacten of extra oudergesprekken zorgen ervoor dat de ouders steeds op de hoogte zijn van de vorderingen die hun kind maakt op beide gebieden (cognitief en sociaal-emotioneel). Tijdens deze momenten hebben de ouders de gelegenheid om te praten met alle betrokken leerkrachten en CLB.

Het Merode team wil steeds paraat staan om uw vragen te beantwoorden en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Het uitwisselen van ervaringen kan leiden tot een duidelijke aanpak en geeft ze vaak een beter beeld op de mogelijkheden van elk kind.

Met heel het team steunt en motiveert De Merode de kinderen om hun  zorgvraag aan te pakken. Door middel van remediëren en de orthopedagogische kennis vergroten ze de succeservaringen en werken ze aan een positieve ontwikkeling van ieder kind. Werken aan zelfkennis, het leren omgaan met elke individueel probleem en  het op gang brengen van het leerproces vergroten de kans op terugkeer en integratie in de maatschappij.

De Lions Club Antwerpen Haven steunt de school reeds meerdere jaren, dit jaar opnieuw met IT-materiaal.

www.schooldemerode.be